Producenci
Promocje
Adj VF1000
Adj VF1000
319,00 zł 249,00 zł
szt.
Adj Fog Fury Faze
Adj Fog Fury Faze
899,00 zł 777,00 zł
szt.
Adj Quad Phase Hp
Adj Quad Phase Hp
889,00 zł 799,00 zł
szt.
Adj SUNRAY
Adj SUNRAY
199,00 zł 99,00 zł
szt.
ADJ Inno Color Beam Quad 7 Ekspozycja
ADJ Inno Color Beam Quad 7 Ekspozycja
1 899,00 zł 1 800,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.EventSklep.pl

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego http://eventsklep.pl w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Daniel Rajca, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EVENT SERWIS Daniel Rajca, z siedzibą Grodkowice 73, 32-015 Kłaj, powiat Wielicki, woj. małopolskie, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 6831940743, regon: 122833607 tel: +48 531 833 256 e-mail: biuro@eventserwis.com zwany dalej jako „Sprzedający”.

 

Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia.

 

§1

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący/Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik).
   
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   
 3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
   
 4. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
   
 5. Koszyk - oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://eventsklep.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
   
 6. Dane kontaktowe oznaczają:
   
  • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
    
  • w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
    
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://eventsklep.pl
   
 8. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://eventsklep.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
   
 9. Towar/ Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie http://eventsklep.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
   
 10. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://eventsklep.pl
   
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
   
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   
 13. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
   
 14. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.
 

§2

Postanowienia ogólne

 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://eventsklep.pl
   
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
   
 3. Regulamin określa w szczególności:
   
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
    
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
    
  • zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
    
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient,
    
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
    
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu http://eventsklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   
 5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
   
 6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   
 7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 

§3 

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

 
 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
   
  • dostępem do Internetu;
    
  • poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
    
  • czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
    
 2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 8 lub nowsze oraz Safari.
   
 3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
   
 4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
   
 5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 

§4 

Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika 

 
 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „zarejestruj się”.
   
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
   
 4. Aby skorzystać z usługi należy wybrać polecenie „Rejestruj nowe konto”, podać dane kontaktowe, wskazać swój login oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
   
 5. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
   
 6. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
   
 7. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.
   
 8. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu oraz loginem. Wyboru loginu oraz hasła dokonuje Użytkownik.
   
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
   
 10. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
   
 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.
   
 12. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta. 
 

§5

Składanie Zamówień

 
 1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
   
 2. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
   
 3. Każdy z produktów posiada przy opisie zaznaczoną dostępność.
   
 4. Jeśli informacja o produkcie jest niewystarczająca, prosimy o przesłanie e-maila na adres: biuro@eventserwis.com w którym udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.
   
 5. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami wyrobów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
   
 6. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
   
 7. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
   
 8. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji. Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
   
 9. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
   
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   
 11. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
   
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
   
 13. Po złożeniu zamówienia, jeżeli Sprzedawca ma możliwość realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
   
 14. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   
  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
    
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
    
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
    
  • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
    
  • sposób płatności;
    
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni;
    
  • informację o prawie do rękojmi;
    
 15. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
   
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
   
 17. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk oraz pocztę elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.
   
 18. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku.
 

§6

Ceny i metody płatności

 
 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
   
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
   
 3. Ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na stronie http://eventsklep.pl w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
   
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
   
 5. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
   
  • gotówką przy odbiorze towaru (pobranie)
    
  • przelewem na konto firmy (przedpłata)
    
  • płatność elektroniczna PayU
    
  • kartą płatniczą

   * Visa
   * Visa Electron
   * MasterCard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
    
  • raty MBank (sprzedaż wysyłkowa)

   Nr konta firmowego: BZ WBK S.A.: 51 1090 1838 0000 0001 2106 0284

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

   Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
 

§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 
 1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
   
 2. Wysyłka zamówienia powyżej 500 zł będzie realizowana na koszt firmy EventSerwis (zasada nie dotyczy produktów B-Stock oraz ponadgabarytowych)
   
 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
   
 4. Koszt wysyłki zamówienia poniżej 500 zł pokrywa Kupujący.
   
 5. Jeżeli towar został zamówiony do godziny 12.00:
   
  • w przypadku pobrania – wysyłka nastąpi tego samego dnia;
    
  • przypadku przedpłaty – wysyłka nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie firmy;
    
  • przesyłki wysyłane kurierem DPD powinny dotrzeć na następny dzień roboczy po wysłaniu;
    
  • przesyłki wysyłane Pocztą Polską powinny dotrzeć w ciągu 24h-48h;
    
  • przesyłki wysyłane InPost powinny dotrzeć na następny dzień (odbiór w punkcie)
    
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
   
 7. Towar w zależności od gabarytów i wagi oraz wartości wysyłany jest za pośrednictwem:
   
  • DPD: przedpłata lub pobranie
    
  • Poczta Polska: przedpłata lub pobranie (możliwy odbiór w punkcie)
    
  • InPost: przedpłata (odbiór w punkcie)
    
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym
   
 9. W tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   
  • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
    
  • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
    
 10. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
   
 11. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 12. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 

§8

Gwarancje serwisowe

 
 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 2. Klienci indywidualni (konsumenci B2C), którzy zakupili produkty tylko i wyłącznie na stronie www.eventsklep.pl lub w sprzedaży bezpośredniej otrzymują produkty, które są objęte 24 miesięczną gwarancją Sprzedającego oraz nabywają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamawianego towaru.
 3. Klienci instytucjonalni, firmy eventowe, firmy użyteczności publicznej jak: dyskoteki, puby, kluby oraz sklepy kupujące produkty do dalszej odsprzedaży otrzymują produkty, które są objęte 24 miesięczną gwarancją .
 4. Produkty zakupione u Sprzedajacego za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl lub Ceneo.pl objęte są gwarancją wyszczególnioną na aukcji internetowej oraz ustawowym prawem do odstąpienia od umowy.
 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
   
 6. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Sprzedawca jest pośrednikiem przekazującym reklamację.

  Dokument serwisowy / reklamacji.pdf
   
 7. Konsument może również skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
   
 8. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 

§9

Reklamacje z tytułu rękojmi

 
 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
   
 2. Prawo do rękojmi przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom  B2C - klientom indywidualnym
 3. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
   
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eventserwis.com
    
  • pisemne pocztą na adres Sprzedawcy: EventSerwis, Grodkowice 73, 32-015 Kłaj.
    
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
   
 5. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
   
 6. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   
 7. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
   
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
   
  • imię i nazwisko;
    
  • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
    
  • przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, deseń, rozmiar);
    
  • przyczynę reklamacji;
    
  • żądanie rozpoznania reklamacji;
    
  • podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
    
 10. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
   
 11. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.  
   
 12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
   
 13. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
 

§10

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 
 1. Prawo do odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom B2C - klientom indywidualnym.
 2. Prawo do zwrotu dla klientów kupujących na zasadach B2B jest rozpatrywane indywidualnie przez dział reklamacji Event Serwis. Kontakt: biuro@eventserwis.com
 3. Konsument B2C ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
   
 5. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
   
 6. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
   
 7. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Formularz odstąpienia od umowy.pdf
   
 8. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
   
 9. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
   
 10. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
   
 11. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
   
 12. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta  o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
   
 13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
   
  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 

§11

Ochrona prywatności

 
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
   
 2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu dostawy i realizacji Zamówienia.
   
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu.
   
 4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
   
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
   
 6. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   
 7. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy za pośrednictwem e-maila na adres biuro@eventserwis.com lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Music Express, Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów.
   
 8. Nasz sklep uczestniczy w programie "Zaufane Opinie", dlatego w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie eventsklep.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
   
  1.  Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
    
  2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.1.
    
  3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 

§12

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   
  • korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
    
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
    
  • korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
    
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
    
  • korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
    
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 

§ 13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
   
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Platforma Finansowa
finansowanie w pełni online.

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły
Sklep internetowy Shoper.pl